Lucyna Pellowska-Januszek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Pellowska-Januszek

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2006 roku

Lucyna Pellowska-Januszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Syntezy, struktury i biologiczne właściwości wybranych czwartorzędowych soli glikoamoniowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2708.


Gdańsk, 16 października 2006 r.