Witold Leon Stankowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Witold Leon Stankowski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 25 października 2002 roku

doktor nauk humanistycznych

Witold Leon Stankowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Przemysław Hauser, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, prof. dr hab. Roman Wapiński

Dyplom nr 411.


Gdańsk, 05 maja 2004 r.