Bogdan Banecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogdan Banecki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2003 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Bogdan Banecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Metody spektroskopii: NMR, FTIR i UV-VIS oraz ich zastosowanie do analizy struktury i funkcji białek”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii, specjalność: biologia molekularna, biospektroskopia

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. UAM, dr hab. Artur Jarmołowski

Dyplom nr 430.


Gdańsk, 22 kwietnia 2004 r.