Janusz Kazimierz Goliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janusz Kazimierz Goliński

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 maja 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Janusz Kazimierz Goliński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury dawnej (staropolskiej)

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa, dr hab. Antoni Czyż, prof. AP, prof. dr hab. Jadwiga Kotarska

Dyplom nr 421.


Gdańsk, 22 października 2003 r.