Ryszard Drozdowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Drozdowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 października 2004 roku

doktor

Ryszard Drozdowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wzbudzanie atomów He w zderzeniach z jonami w zakresie energii pośrednich”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: fizyka atomowa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Łęgowski, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Ewa Stachowska, prof. PP

Dyplom nr 446.


Gdańsk, 11 maja 2005 r.