Barbara Marta Starczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Marta Starczewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 maja 2004 roku

doktor

Barbara Marta Starczewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Badanie połaczeń wybranych leków psychotropowych z barwnikami trifenylometanowymi i ich analityczne zastosowanie”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Buhl, prof. dr hab. Barbara Marciniec, prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Dyplom nr 439.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.