Hanna Wanda Brycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Wanda Brycz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 marca 2005 roku

doktor

Hanna Wanda Brycz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia społeczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Jarymowicz, prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, dr hab. Andrzej Szmajke, prof. UWr

Dyplom nr 457.


Gdańsk, 03 października 2005 r.