Jerzy Jan Ciszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Jan Ciszewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 czerwca 2005 roku

doktor

Jerzy Jan Ciszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo cywilne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Marian Kępiński, prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk

Dyplom nr 468.


Gdańsk, 16 lutego 2006 r.