Piotr Krzysztof Stepnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Krzysztof Stepnowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 czerwca 2005 roku

doktor

Piotr Krzysztof Stepnowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ciecze jonowe w środowisku: analiza, toksyczność oraz rozprzestrzenianie się”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii, specjalność: chemia analityczna, chemia środowiskowa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Roman Kaliszan

Dyplom nr 470.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.