Marek Stanisław Ziętara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Stanisław Ziętara

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 21 kwietnia 2006 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marek Stanisław Ziętara

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ektopasożyty z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea, Gyrodactylidae) - taksonomia, biologia i ewolucja

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Antoni J. Rokicki, prof. dr hab. Piotr P. Stępień, prof. dr hab. Jacek M. Szymura

Dyplom nr 477.


Gdańsk, 13 października 2006 r.