Joanna Próchniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Próchniak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Joanna Próchniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. AE w Poznaniu, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 2722.


Gdańsk, 10 listopada 2006 r.