fbpx Maciej Barczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Barczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Barczewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 października 2006 roku

Maciej Barczewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Międzynarodowa ochrona praw autorskich i pokrewnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Józef Andrzej Straburzyński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Leonard Łukaszuk, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 2733.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.