Małgorzata Prucnal | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Prucnal

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2007 roku

Małgorzata Prucnal

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nagromadzenie polonu, uranu i plutonu w wybranych tkankach jeleniowatych (Cervidae) z Polski Północnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Bem, doc. dr hab. Jerzy Mietelski

Dyplom nr 2768.


Gdańsk, 22 stycznia 2007 r.