Zofia Maria Maciakowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zofia Maria Maciakowska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2006 roku

Zofia Maria Maciakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do  początku XV wieku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Recenzenci: dr hab. Klemens Bruski, prof. UG, dr hab. Roman Czaja, prof. UMK

Dyplom nr 2746.


Gdańsk, 01 stycznia 2007 r.