Joanna Marta Studzińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Marta Studzińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2007 roku

Joanna Marta Studzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość Zofii Kossak dla dzieci i młodzieży.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka

Recenzenci: dr hab. Jerzy Samp, prof. UG, prof. dr hab. Wlodzimierz Goriszowski

Dyplom nr 2784.


Gdańsk, 14 marca 2007 r.