Waldemar Surosz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Waldemar Surosz

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 19 listopada 2010 roku

Waldemar Surosz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wieloaspektowa analiza taksonomiczna bałtyckiej populacji Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Bornet et Flahault”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Lubomira Burchardt, prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Konrad Wołowski

Dyplom nr 587.


Gdańsk, 01 grudnia 2010 r.