Katarzyna Markiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Markiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 października 2010 roku

Katarzyna Markiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia kliniczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, prof. dr hab. Maria Kielar -Turska, prof. dr hab. Maria Pąchalska, prof. dr hab. Ewa Pisula

Dyplom nr 585.


Gdańsk, 16 listopada 2010 r.