Jakub Stelina | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Stelina

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 września 2006 roku

Jakub Stelina

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Charakter prawny stosunku pracy z mianowania.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. dr hab. Włodzimierz Piotrowski, prof. dr hab. Urszula Jackowiak, dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK

Dyplom nr 481.


Gdańsk, 20 września 2006 r.