Danuta Janina Lewandowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Janina Lewandowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 23 marca 2007 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Danuta Janina Lewandowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Udział wybranych struktur podwzgórza i układu mezolimbicznego w regulacji aktywności cytotoksycznej komórek NK u szczurów.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Krzysztof Selma, prof. dr hab. Jolanta Maria Skangiel-Kramska, prof. dr hab. Marek Jakóbisiak

Dyplom nr 493.


Gdańsk, 28 marca 2007 r.