Wojciech Krzysztof Cieślak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Krzysztof Cieślak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 grudnia 2006 roku

Wojciech Krzysztof Cieślak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Nawiązka w polskim prawie karnym.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Oktawia Górniok, prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Dyplom nr 487.


Gdańsk, 22 lutego 2007 r.