Krzysztof Chudzyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Chudzyński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 2007 roku

Krzysztof Chudzyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skład mineralny i ocena zdolności bioindykacyjnych owocników maślaka żółtego Suillus grevillei (Klotzsch:Fr.) Sing”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: doc. dr hab. Renata Jędrzejczak, prof. dr hab. Stefan Stanisław Smoczyński

Dyplom nr 2787.


Gdańsk, 20 kwietnia 2007 r.