Hanna Dorota Muńko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Dorota Muńko

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Hanna Dorota Muńko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Optimal Teaching to Students of English with Sensoric Disabilities and/or with a Light Intellectual Deficit in General and Special Educational Institutions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Kardela, dr hab. Ryszard Wenzel, prof. AP w Częstochowie

Dyplom nr 2792.


Gdańsk, 22 maja 2007 r.