Anna Magdalena Sulikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Magdalena Sulikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2007 roku

Anna Magdalena Sulikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gedächtnisstützende Strategien im Fremdsprachenlernprozess”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UG

Dyplom nr 2796.


Gdańsk, 22 maja 2007 r.