Rajmund Kaźmierkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rajmund Kaźmierkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 maja 2007 roku

Rajmund Kaźmierkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Modelowanie molekularne struktury białek i kompleksów białek z bioligandami.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, prof. dr hab. Henryk Kozłowski, prof. dr hab. Bogdan Lesyng, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 500.


Gdańsk, 15 czerwca 2007 r.