Barbara Mirosława Strzelczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Mirosława Strzelczyk

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Barbara Mirosława Strzelczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekspresja genów CAV1NDRG1 w nowotworze jelita grubego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Ryszard Oliński

Dyplom nr 2806.


Gdańsk, 19 czerwca 2007 r.