Wanda Małgorzata Stec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wanda Małgorzata Stec

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2007 roku

Wanda Małgorzata Stec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Анализ современной туристской терминологии в русском и польском языках на основании специальных текстов”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Czesław Lachur, prof. UO, dr hab. Jan Nosowicz, prof. UW

Dyplom nr 2811.


Gdańsk, 29 czerwca 2007 r.