Jerzy Stanisław Sell | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Stanisław Sell

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 22 czerwca 2007 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Jerzy Stanisław Sell

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zróżnicowanie genetyczne reliktowych bałtyckich i arktycznych populacji Saduria entomon L. (Crustacea: Isopoda)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki, prof. dr hab. Jacek M. Szymura, prof. dr hab. Roman Wenne, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 504.


Gdańsk, 19 lipca 2007 r.