Waldemar Grzybowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Waldemar Grzybowski

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 05 czerwca 2007 roku

Waldemar Grzybowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Transformacja rozpuszczonej materii organicznej pod wpływem promieniowania slonecznego”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, prof. dr hab. Andrzej Górniak, prof. dr hab. Janusz Pempkowiak, prof. dr hab. Jerzy Siepak

Dyplom nr 503.


Gdańsk, 20 lipca 2007 r.