Hanna Mazur-Marzec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Mazur-Marzec

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 03 lipca 2007 roku

Hanna Mazur-Marzec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ecotoxicology of Nodularia spumigena Mertens, a harmful cyanobacterium from Baltic Sea”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Bolałek, dr hab. Ryszard Jan Gołdyn, prof. UAM, prof. dr hab. Tadeusz Skowroński, dr hab. Janina Krystyna Lulek, prof. AM w Poznaniu

Dyplom nr 505.


Gdańsk, 20 lipca 2007 r.