fbpx Joanna Unterschütz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Unterschütz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Unterschütz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2007 roku

Joanna Unterschütz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski, dr hab. Jakub Stelina

Dyplom nr 2842.


Gdańsk, 27 września 2007 r.