Anna Leśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Leśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2007 roku

Anna Leśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badania związków o potencjalnym działaniu antybakteryjnym o strukturach opartych na  sekwencji N-terminalnego fragmentu wiążącego cystatyny C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Franciszek Kasprzkowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Aleksandra Olma, prof. PŁ, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 2859.


Gdańsk, 22 października 2007 r.