Katarzyna Kaczorowska-Bray | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Kaczorowska-Bray

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Katarzyna Kaczorowska-Bray

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. UKW, dr hab. Małgorzata Święcicka, prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski

Dyplom nr 2868.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.