Ewa Kowalewska-Kuczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Kowalewska-Kuczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Ewa Kowalewska-Kuczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Akomodacja syntaktyczna polskiego czasownika w ontogenezie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Stanisław Grabias

Dyplom nr 2870.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.