Katarzyna Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Katarzyna Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy pospolite jednostek pływających w historii polszczyzny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Jan Ożdżyński

Dyplom nr 2871.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.