Katarzyna Ulanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Ulanowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 marca 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Katarzyna Ulanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm hamowania działania 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyny (MPTP) przez kofeinę i jej pochodne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska, prof. dr hab. Józef Wojciech Kur

Dyplom nr 2932.


Gdańsk, 09 kwietnia 2008 r.