Lucyna Kopciewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Kopciewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 kwietnia 2008 roku

Lucyna Kopciewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre´a Bourdieu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Zofia Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Zbigniew Kazimierz Kwieciński, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski,

Dyplom nr 518.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.