Jan Papież | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Papież

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 marca 2008 roku

Jan Papież

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na  wsi. Badania panelowe.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, prof. dr hab. Mirosław Szymański, prof. dr hab. Jan Żebrowski,

Dyplom nr 516.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.