Tadeusz Namiotko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Namiotko

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 11 kwietnia 2008 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Tadeusz Namiotko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zmienność morfologiczna, systematyka i mikroewolucja wybranych stygobiontycznych gatunków małżoraczków (Crustacea: Ostracoda) w świetle analiz biometrycznych chetotaksji odnóży i kształtu karapaksu”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, prof. dr hab. Janina Szczechura, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 519.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.