Agnieszka Szalewska-Pałasz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Szalewska-Pałasz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Agnieszka Szalewska-Pałasz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Specyficzne mechanizmy regulacji ekspresji genów prokariotycznych na różnych etapach transkrypcji i modyfikacji RNA”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Monika Maria Hryniewicz, dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Piotr Stępień, prof. dr hab. Anna Skorupska

Dyplom nr 520.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.