Kazimierz Stanisław Puchowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kazimierz Stanisław Puchowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 maja 2008 roku

Kazimierz Stanisław Puchowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Tadeusz Bieńkowski, prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk,

Dyplom nr 523.


Gdańsk, 13 maja 2008 r.