Adela Kożyczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adela Kożyczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2008 roku

Adela Kożyczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Praca kobiet elit biznesu jako doświadczenie edukacyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Rodziewicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mirosław Patalon, prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Dyplom nr 2955.


Gdańsk, 04 czerwca 2008 r.