Maria Szymelfenig | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Szymelfenig

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 11 kwietnia 2008 roku

Maria Szymelfenig

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Bio-physico-chemical manifestations of upwellings along the Hel Peninsula (the Baltic Sea)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jażdzewski, prof. dr hab. Krzysztof Opaliński, prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Zbigniew Witek

Dyplom nr 524.


Gdańsk, 09 czerwca 2008 r.