Monika Ożóg | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Ożóg

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2008 roku

Monika Ożóg

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stosunek późnoantycznych chrześcijan do rzymsko-hellenistycznych świątyń i posągów bóstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Iluk

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Mazurczak, ks. prof. dr hab. Henryk Pietras

Dyplom nr 2965.


Gdańsk, 24 czerwca 2008 r.