fbpx Joanna Aleksandra Przysowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Aleksandra Przysowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Aleksandra Przysowa

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 03 lipca 2008 roku

Joanna Aleksandra Przysowa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza czynnika warunkującego wyciszanie sygnalizacji międzykomórkowej, opartej o laktony acylo-homoserynowe, wytwarzanego przez Ochrobactrum sp. A44”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: dr hab. Michał Obuchowski, prof. dr hab. Anna Skorupska

Dyplom nr 3007.


Gdańsk, 24 lipca 2008 r.