Ewa Anna Kurantowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Anna Kurantowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 lipca 2008 roku

Ewa Anna Kurantowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Lokalne konteksty uczenia się.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, prof. UG, dr hab. Maria Mendel, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Ewa Solarczy-Ambrozik

Dyplom nr 533.


Gdańsk, 26 sierpnia 2008 r.