Filip Daniel Przybylski-Lewandowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filip Daniel Przybylski-Lewandowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2008 roku

Filip Daniel Przybylski-Lewandowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego w sądowym stosowaniu prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Zieliński, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 3023.


Gdańsk, 30 września 2008 r.