Ewa Teresa Piotrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Teresa Piotrowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2008 roku

magister Biotechnologii

Ewa Teresa Piotrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Możliwości przewidywania na podstawie badań molekularnych stopnia zaawansowania i przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób z grupy mukopolisacharydoz oraz poszukiwanie nowych metod ich leczenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Michał Witt

Dyplom nr 3036.


Gdańsk, 21 listopada 2008 r.