Tomasz Bąkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Bąkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 października 2008 roku

Tomasz Bąkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Biernat, prof. dr hab. Jan Boć, prof. dr hab. Marian Zdyb, prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Dyplom nr 536.


Gdańsk, 06 marca 2009 r.