Anna Maria Jurkowska-Zeidler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Jurkowska-Zeidler

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2008 roku

Anna Maria Jurkowska-Zeidler

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Alicja Pomorska, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Dyplom nr 540.


Gdańsk, 10 marca 2009 r.