Andrzej Powałowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Powałowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 stycznia 2009 roku

Andrzej Powałowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Publicznoprawny status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą w Polsce”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo gospodarcze publiczne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Leon Kieres, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, prof. UAM, dr hab. Bożena Popowska

Dyplom nr 542.


Gdańsk, 13 marca 2009 r.